ART > 2019 - 2020 >

MASTERBLASTER/ IN SITU @ M HKA - MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST, ANTWERP (BE)

"Chicken Frying, Fire Breathing, Son-of-a-Gun"


matelasseé, and glue: cotton, stretch sequins, organza, tulle, lamé, metallic spandex, stretch polyester, and polyester-cotton blend fabrics; polyester batting, velcro, and tassels


240cm (H) x 570cm (W) x 2cm (D) 

or 7ft 10in (H) x 18ft 8in (W) x 3/4in (D)


2020


Collection of the Flemish Community


"Hot Mess Nº 1" and "Shell"

"Hot Mess Nº 1"

glazed earthenware ceramic (brown)

35cm (H) x 31cm (W) x 24cm (D) 

2020

"Shell"

glazed earthenware ceramic (black)

29cm (H) x 26cm (W) x 33cm (D)

2020

"Hooker Nº 3"


Polyester-cotton blend, stretch metallic, faux metallic reptile, stretch sequins, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing


178cm (H) x 40cm (W) x 59cm (D)


2020

"MK Ultravette" aka "The Trickster"


crushed stretch velvet and cotton fabric; polyester batting, spray polyurethane foam, cardboard, and MDF

117cm (H) x 88cm (W) x 66cm (D)

2018

"DEVO-lution"


paint, paper, and cardboard

31cm (H) x 23cm (W) x 0.7cm (D); 23 quantity

2017

"Coming Downhill, Shooting the Wounded"


2-part epoxy putty, electric wiring, led bulb, and cardboard

146cm (H) x 34cm (W) x 34cm (D)

2018

"Desert Bloom" or "Cosmetica Steele"


A-B polyurethane foam, spray polyurethane foam, polyester batting, crushed stretch velvet, stretch velvet, metallic hologram, and cotton fabrics

159cm (H) x 70cm (W) x 32cm (D)

2018

(left to right):


"El Presidente", "Vase Nº 2", and "Vase Nº 1"

"El Presidente"

satin, faux animal skin, and metallic spandex fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

211cm (H) x 127cm (W) x 60cm (D)

2018

"Vase Nº 2" 

glazed earthenware ceramic (black)

49cm (H) x 34cm (W) x 30cm (D)

2020

"Vase Nº 1"

glazed earthenware ceramic (cream) 

38cm (H) x 30cm (W) x 12cm (D)

2020

"Hooker Nº 1" (orange)

animal print polyester-cotton blend, metallic tinsel, metallic faux reptile, cotton, stretch sequins, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing

178cm (H) x 35cm (W) x 48cm (D)

2020


 "Hooker Nº 2" (black and white)

faux zebra fleece, faux snow leopard, polyester-cotton blend, stretch sequins, stretch metallic, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing

178cm (H) x 47 W x 65 D cm

2020

"Hot Mess Nº 2"

glazed earthenware ceramic (white; high chamotte)

37cm (H) x 31cm (W) x 34cm (D)

2020

(counter-clockwise, starting from left):

"Aztec Temple", "Fish Head", "Snakes in Paradise", "Godzilla Foot", and "Car Hood Nº 2"

"Aztec Temple"

glazed earthenware ceramic (orange; high chamotte) 

39cm (H) x 40cm (W) x 39cm (D)

2020

"Fish Head"

glazed earthenware ceramic (cream; high chamotte)

38cm (H) x 48cm (W) x 48cm (D)

2020

"Snakes in Paradise"

cast Jesmonite 730 composite with hydrochloric acid bath

67cm (H) x 19cm (L) x 21cm (D)

2018

"Godzilla"

glazed earthenware ceramic (white; high chamotte)

33.5cm (H) x 48cm (W) x 51cm (D)

2020

"Car Hood Nº 2"

glazed earthenware ceramic (white)

38cm (H) x 33cm (W) x 23cm (D)

2020

"Drip Origin"


Stretch velvet, satin, faux animal skin, medium pile fleece, cotton, wood, steel, 2-composite hard density polyurethane foam, medium density foam, polyester batting, spray polyurethane foam, and cardboard


83cm (H) x 112cm (W) x 115cm (D)


2019

(left to right):

"Cowboy Curtis" aka "Horseshoes and Hand grenades"

 and

"Jewel Secrets" aka "Ersatz Good"

"Cowboy Curtis" aka "Horseshoes and Hand grenades"

stretch velvet, crushed velvet, and cotton fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

211cm (H) x 127cm (W) x 60cm (D)

2018

"Jewel Secrets" aka "Ersatz Good"

satin, velvet, crushed stretch velvet, and cotton fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

211cm (H) x 127cm (W) x 60cm (D)

2018

"OTHO"

cardboard and paint

193cm (H) x 80cm (W) x 53cm (D)

2018

"BARBARA"

 paint, cardboard, and mdf

120cm (H) x 100cm (W) x 42cm (D)

2018

"Hooker Nº 1"

MHKA'S IN SITU:Tramaine de Senna - MASTERBLASTER

18 January - 23 August 2020
The Flemish Minister of Culture, the Chairman and members of the Board of Directors, and the M HKA team have the honour of inviting you to the opening of MASTERBLASTER, an exhibition by Tramaine de Senna.

NL: INTRODUCTIE
Het werk van Tramaine de Senna getuigt van de intense relatie van de kunstenaar met materialen, maar ook met de “migratie van vormen” tussen verschillende populaire of materiële culturen, met overdaad, maar ook met het symbolische geweld en de ‘hauntologie’ van verschillende geschiedenissen, zowel transculturele als persoonlijke. Het werk van de Senna, voornamelijk beeldhouwkunst, houdt esthetisch het midden tussen uitbundigheid en afstoting. Door zich verschillende vormen, oppervlaktekwaliteiten en paletten toe te eigenen, nemen deze werken een bezinnings positie in ten aanzien van het vermogen van de maatschappij om, in combinatie met haar kannibalisme van symbolen en menselijke subjectiviteiten, een prozaïsche popcultuur te produceren. 
Voor haar solotentoonstelling in het M HKA, getiteld MASTERBLASTER, presenteert de Senna een reeks nieuwe werken naast een belangrijke selectie van bestaande sculpturen. Het geheel van deze verzameling van werken vormt een breder onderzoek naar de transitionele esthetiek en het zelfbeeld. De vormen waaruit de werken van de Senna zijn opgebouwd kunnen worden gezien als verzetsdaden tegen de hedendaagse eisen die worden gesteld met betrekking tot het op de voorgrond plaatsen van iemands biografie of relaties ten opzichte van de gangbare identiteitsvormen, ten voordele van iets veel dubbelzinniger. Tussen deze tentoongestelde werken vinden we uiteenlopende referenties naar de fluorescerende kleuren en patronen van de Amerikaanse popcultuur uit de jaren tachtig, de auto van de Vlaamse country-poppionier Bobbejaan Schoepen en overmaatse versies van kleurrijke visvliegen die oorspronkelijk door een familielid werden gemaakt. Onder de zoete tinten en texturen, schuilen meer onopgeloste, veranderlijke en niet-representatieve zaken.

EN: INTRODUCTION
Tramaine de Senna’s work bears witness to the artist’s intense relationship with materials, but also to the “migration of forms” between different popular or material cultures, excess, and also the symbolic violence and ‘hauntology’ of histories, both trans-cultural and personal. Working primarily with sculpture, de Senna’s works float aesthetically between exuberance and repulsion. In appropriating different forms, surface qualities and palettes, these works adopt a position of reflection towards society’s ability to produce prosaic pop culture in conjunction with its cannibalism of symbols and human subjectivities.
For her solo exhibition at M HKA, titled MASTERBLASTER, de Senna presents a series of new works alongside a key selection of existing sculptures. Together, this constellation of works form a broader investigation of transitory aesthetics and selfhood. The forms that comprise de Senna’s works can be seen as acts of resistance to the contemporary demands for foregrounding one’s biography or one’s relations to established constituencies of identity, in favour of something much more ambiguous. Within these exhibited works, we find references as wide-ranging as the fluorescent colours and patterns of 1980s American pop, Flemish country-pop pioneer Bobbejaan Schoepen’s car, and oversized versions of colourful fishing flies originally made by a relative. Under the saccharin hues and textures, lye things unresolved, mutable and non-representational.

FR: INTRODUCTION
L'œuvre de Tramaine de Senna témoigne de l’intense relation de l'artiste avec les matériaux, mais aussi de la «migration des formes» entre différentes cultures populaires ou matérielles, de l'excès, la violence symbolique et la «hantologie» des histoires, aussi bien transculturelles que personnelles. Sur le plan esthétique, les œuvres de de Senna - principalement des sculptures - flottent entre exubérance et répulsion. En s'appropriant différentes formes, qualités de surface et palettes, les œuvres adoptent une position réflexive sur la capacité de la société à produire une culture pop prosaïque conjonction à son cannibalisme des symboles et des subjectivités humaines.
Pour son exposition personnelle au M HKA, intitulée MASTERBLASTER, de Senna présente une série de nouvelles œuvres ainsi qu’une sélection de sculptures existantes. Ensemble, cette constellation d'œuvres forme une recherche plus étendue de l'esthétique transitionnelle et de l'individualité. Les formes qui composent les œuvres de de Senna peuvent être considérées comme des actes de résistance aux exigences contemporaines de mise en avant de sa biographie ou de ses relations à des constructions identitaires établis, en faveur de quelque chose de bien plus ambigu. Parmi ces œuvres exposées, on trouve diverses références aux couleurs et aux motifs fluorescents de la pop américaine des années 80, à la voiture du pionnier de la country-pop flamande Bobbejaan Schoepen, et à des versions surdimensionnées de mouches de pêche colorées fabriquées à l'origine par un membre de la famille. Sous les teintes et les textures de la saccharine résident des choses plus irrésolues, fluctuantes et non représentatives.

Vandersypen, Elke. "Californische kunstenares geïnspireerd door Bobbejaan Schoepen – expo MUHKA verlengd." bobbejaan.be, https://bobbejaan.be/bobbejaan-inspireert-californische-kunstenares-expo-m-hka-verlengd. Accessed 14 April 2020.


< PREVIOUS     |     NEXT >